Sherhaُُ

-شعر-ترانه Sher -taraneh

خیام

اشعار برگزیده خیام

از دی که گذشت هیچ از او یاد مکن -------- فردا که نیامده است فریاد مکن

بر نامده و گذشته بنیاد مکن -------------- حالی خوش باش و عمر برباد مکن

این کــــوزه چـــون من عاشق زاری بوده ست

در بنــــــد سر زلـــف نگـــــــاری بـــوده ست


این دسته کـــه برگـــردن او می بینـــــــــــــی


دستی است که بر گـــردن یـــاری بـــوده ست

خیام درباره گذشته و مرگ چه زیبا و ساده بیان میکند


پیش از مـــن و تـــو لیل و نهاری بـــــوده ست


گـــردنده فلـــک نیز بکــــاری بـــــــــوده سـت

هــــرجا که قــــدم نهـــی تو بـــر روی زمیـــن

آن مـــــردمک چشـــم نگـــآری بــــــــوده ست

خیام درباره   جهان گذران

بر خیزو مخور غم جهان گذران

بنشین و دمی به شادمانی گذران

در طبع جهان اگر وفایی بودی

نوبت بتو خود نیامدی از دگران 


برگزیده هایی از خیام:


ابـــر آمد و باز بــر سبـــزه گــــــــــریست

بی بـــاده ارغـــوان نمی بایــــــــــد زیسـت

این سبزه کـــــــه امــــروز تماشاگه ماسـت

تا سبـــزه خاک مـــــــا تماشا گــه کیـــست

شعر ی درباره چرخ فلک از خیام

ای چـــرخ فلک خـــرابی از کینه تــــوست


بیـــدادگـــری شیــوه دیــرینه تـــــــــــوست

ای خــــــاک اگـــــر سینـــــه تـــو بشکافنـد

بس گــــوهـــر قیمتی در سینـــــــه تــوسـت
تا کی غم آن خورم که دارم یا نه ---- وین عمر به خوشدلی گذارم یانه

پر کن قدح باده که معلومم نیست--- کایندم که فرو برم برآرم یا نهشعر معروف خیام

در کـــارگــه کـــوزه گری رفـــــتم دوش

دیــــدم دو هـــزار کـــوزه گویا و خموش

ناگاه یکـــی کوزه بـــر آورد خـــــــروش

کــو کوزه گر و کوزه خر و کوزه فروشاز جملـــه رفتـــگان ایــــــن راه دراز

باز آمــده کیست تا بما گــــــــوید بــاز

پس بر سر این دو راهــــه آز و نیــاز

تا هیچ نمانــــی که نمی آیی بــــــــــاز


ایـــدل غم این جهـــان فرسوده مخــــور


بیهوده نئی غمــان بیهــوده مخــــــــــور

چــون بوده گذشت و نیست نـابوده پدیـدخــوش باش غم بوده و نابوده مخــــــور


زندگی وهستی ما از نگاه خیام :

یک قطـــره آب بــود با دریــــــا شد

یک ذره خـــاک با زمین یکتــا شـــد

آمــد شدن تو اندرین عالــــــم چیست

آمد مگسی پدید و نا پیــــــدا شـــــــد


خیام و غنیمت شمردن عمر :

ای دوست بیـــــا غــم فـــردا نخـــوریم

وین یکــدم عمــر را غنیمت شمـــریـــم

فردا کـــه ازین دیر فنا در گــــــذریـــم

با هفت هـــــــزار سالگــان سر بسریـم

شعر عاشقانه خیام :

من مـــی نه بهــر تنگدستــی نخـــــورم

یا از غم رسوایی و مستــــی نخــــورم

من می ز برای خـــوشدلی می خـوردم

اکنــون که تــــو بر دلم نشستی نخــورم

بر خیزو مخور غم جهان گذران

بنشین و دمی به شادمانی گذران

در طبع جهان اگر وفایی بودی

نوبت بتو خود نیامدی از دگران 

شعر درباره بهار و نوروز از خیام :

بر چهره ی گل نسيم نوروز خوش است

بر طرف چمن روی دلفروز خوش است

از دی که گذشت هر چه بگويی خوش نيست

خوش باش ومگو ز دی که امروزخوش است

  شعر از خيام

khayam poète--Mathématicien, philosophe, astronome

 Hier est passé, n’y pensons plus

Demain n’est pas là, ne t'inquiète plus 

avec  ceux qui ne sont  pas arrivé et avec ceux qui vont arriver

on  va pas faire notre   vie  

soit heureux maintenant et  profite de  ta vie


 

.

Barayeh kassani ke neveshtane farssi nemidannand be latin neveshteh shodeh

از دی که گذشت هیچ از او یاد مکن -------- فردا که نیامده است فریاد مکن

بر نامده و گذشته بنیاد مکن --------حالی خوش باش و عمر برباد مکن
ًً
ًAz day keh gozasht hich az ou yad makon-----------------farda ke nayamadast faryad makon
Bar namadeh o gozashteh bonyad makon--------------hali khosh bash o omr bar bad makon


day = dirouz(yesterday) hier
makon = nakon

namadeh = ancheh hanouz nayamadeh

bonyad makon = nasaz ,bana nakon ,
yani ba anche az gozashteh haste va ancheh hanouz nayamadeh va marbotbe be ayandeh hast zendegieh khod ra ba anha nasaz(chon gozashteh ke gozashteh va ghoseh ayandeh ra nakhor ,emrouz zendegi kon emrouz kar kon emrouz khosh bash),

hali khosh basho omr bar bad makon = hala khosh bash va omreto az bin nabar

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

صفحه نخست

هـــرگــز دل مــن ز علــم محــروم نشد


کم مــاند ز اسرار کــه معلـــوم نشـــــد


هفتـــاد و دو سال فکر کردم شب و روز


معلومم شد کــــــه هیچ معلـــوم نشــــــد

درباره خیام بیشتر بدانیم

هـــر یک چندی،  یکـــی بــرآید کــه منـــم


با نعمت و با سیم و زر،  آیــــــد کــه منــم


چــــون کارک او نظـــام گیـــــرد روزی


ناگـــه اجل از کمین بـــرآیــــد که منــــم

روی سلام کلیک کنید
آن قصـــر کــه جمشید در آن جــــام گرفت
آهـــو بچه کـــرد و شیــــر آرام گــــــرفت
بهـــرام که گـــور میگرفتی همـــه عمـــــــر
دیـــدی چـــه گونـــه گـــور بهـرام گـــرفتخیام و دنیا

ای دیـــده اگـــر کــورنهــی ، گــور ببیــن


وین عالـــم پرفتنـــه و پر شور،  ببیــــــن


شاهان و سران و سروران،  زیــر گلنـــد


روهای چـــو مــه ، در دهـــن مــــور ببینشعری از پریسا بصیری    :

من در این شهری، که نامش،  زندگیست
با همه، بن بست هایش ، دلخوشم
 
در کنار عقرب و مار خدا
تا که نیشش نیست کاری ، دلخوشم

  بهمن  به تاریخ ایران 1387

نوشته شده در فرانسه.Ci dessous une partie et une   poème de http://www.russievirtuelle.com/textes/rubayat.htm


Le vin, bien que la sainte loi l'insulte, est délicieux

Versé par une jolie, il est tout à fait délicieux

Même amer, même interdit, je l'aime beaucoup

Puis, c'est une vieille loi, ce qui est interdit est délicieux

Son nom, associé depuis longtemps aux savantes villes persanes du Moyen-Âge, a marqué l'Histoire. Brillant mathématicien, astronome renommé, Khayam s'exprimait aussi dans l'écriture de ses fameux quatrains, les Rubayat. Le quatrain est un poème composé de quatre vers. Les premier, deuxième et quatrième vers riment alors que le troisième vers est blanc

پیام های خیام

در این آدرس

http://www.shaereh.blogfa.com/post-71.aspx


کتاب‌های خیام
الرساله فی البراهین علی مسائل علم جبر و المقابله
الرساله فی الاحتیال المعرفه مقداری الذهب و الفضه فی جسم مرکب منها
الرساله فی شرح ما اشکل من مصادرات کتاب اقلیدس
ترجمه‌ی فارسی خطبه‌ی ابن سینا در توحید
الرساله فی قسمه ربع الدایره
رساله فی الکون و التکلیف
الرساله القول علی جناس التی بالاربعه
الساله ضروره التضاد فی العالم و الجبر و البقاء
الرساله الالضیاء العقلی فی موضوع العلم الکلی
الرساله فی علم کلیات وجود
الرساله فی الوجود
الرساله جواب الثلاث مسائل
نوروزنامه
رباعی‌ها
مشکلات حساب(مفقود)
شرح المشکل من کتاب الموسیقی(مفقود)
مختصر فی طبیعیات(مفقود)
لوازم الامکنه(مفقود)

G****************************************.

عمرت تا کی بخودپرستی گذرد

یا در پی نیستی و هستی گذرد

می‌ خور که چنین عمر که غم در پی اوست

آن به که بخواب یا بمستی گذرد.

 از خیام

این آدرس را
کپی کنید شعر خیام را که بندری های ایران میخوانند را گوش کنید


http://www.youtube.com/watch?v=z0Md84xCSjA
+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم شهریور ۱۳۸۶ساعت 14:28  توسط shaereh   |